Tarieven & Privacy

Tarieven

1. Tarieven

Eerste consult

In het eerste consult van 1,5 uur, wordt gestart met het afnemen van een anamnese. Op basis van hetgeen hieruit voorkomt, wordt een duiding opgesteld die met u wordt doorgenomen. Samen met u wordt een behandelschema opgesteld.

Een afspraak wordt gemaakt voor een volgend consult afhankelijk van het behandelschema en de klachten. Latere vervolgconsulten kunnen ook 2 - 3 maanden later zijn. Tussendoor een afspraak maken, omdat klachten onverhoopt terugkomen is altijd mogelijk.

Vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt 1,5 uur. In het vervolgconsult worden de resultaten vergeleken met de resultaten van de vorige keer. Het behandelschema wordt eventueel aangepast.

Telefonisch consult

In de geneeskunde is het contact tussen de mens en zijn therapeut van belang. Daarom zijn er geen telefonische consulten. Natuurlijk mag u altijd een vraag stellen echter het is niet de bedoeling dat er een geheel consult wordt afgewerkt per telefoon.

Vergeten consult

Indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een consult het consult nog wilt afzeggen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien u het consult vergeet of te laat afbelt zullen de volledige consultkosten in rekening worden gebracht.

Tarief

Het tarief voor een behandeling in de praktijk bedraagt 60 euro per uur. Een behandeling duurt 90 minuten.

Vergoeding

Vergoeding is mogelijk vanuit het aanvullende verzekeringspakket, onder alternatieve geneeswijzen/natuurgeneeswijzen. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw aanvullende pakket. Deze vergoeding valt niet onder uw eigen risico en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

2. Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent ondermeer dat ik:
• Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en de kosten van het consult

Anja van Enckevort is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen). En ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

AGB-code zorgverlener: 90103302
AGB-code praktijk: 90062679
KvK-nummer: 67630014

Als u uitgebreide informatie wilt over uw persoonlijke vergoeding, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Vermeldt u dan bovengenoemde AGB-codes.